Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne.

  1.1. VITALNI gabinet zdrowia online działający pod adresem https://vitalni.pl (zwany dalej Vitalni) stanowi własność firmy AURUM Instytut Medycyny Holistycznej Dorota Chmielewska (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AURUM Instytut Medycyny Holistycznej Dorota Chmielewska
  adres firmy: 62-081 Wysogotowo ul. Wierzbowa 20 NIP: 77910662668 Regon: 302631110 wpisanego do CEIG tel. 728 999 958
  1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z gabinetu online Vitalni, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
  1.3 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dostęp do usług świadczonych poprzez stronę internetową https://vitalni.pl
  1.4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej https://vitalni.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia na usługę online.
  1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów korzystających z usług Vitalnych, w pełnym zakresie usług świadczonych przez Vitalni gabinety online
  1.6. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają poprzez pobranie wybranej wizyty, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
  1.7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https://vitlani.pl/, odnoszące się do zamieszczonych tam usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną.
  2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom zakup usług konsultacyjnych, pro zdrowotnych w formie online, prowadzonych przy pomocy wideokonferencji lub w drodze rozmowy telefonicznej.
  2.2. Usługi prowadzone są w zakresie poradnictwa dietetyczno – naturoteraputycznego, w celu wsparcia klienta w procesie wychodzenia z choroby i pomocy w rozwiązywaniu jego problemów zdrowotnych, w oparciu o wiedzę medycyny naturalnej, naturoterapii i dostępnej wiedzy w zakresie dietetyki, dietoterapii, naturoterapii oraz profilaktycznych działań prozdrowotnych.
  2.3. Usługa polega na wyborze konsultanta, wyborze terminu wizyty i zarejestrowaniu się w celu odbycia konsultacji-porady pro zdrowotnej online. W tym celu należy wpisać dane kontaktowe i dokonać opłaty za wybraną usługę. Aby dokonać rejestracji na wizytę należy podać: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Usługa rejestracji klienta na wizyty online świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Po zarejestrowaniu na wizytę dane klienta przechowywyane są na serwerze, którego właścicielem jest AURUM Instytut Medycyny Holistycznej Dorota Chmielewska. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zażądać usunięcia swoich danych z bazy klientów, poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia danych drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).
  2.4. Po zakupieniu usługi drogą elektroniczną na email klienta zostanie wysłana ankieta zdrowia, którą należy wypełnić przed wizytą. Ankieta podlega pełnemu szyfrowaniu, tak aby zostały spełnione wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami RODO. Ankieta po wypełnieniu przez klienta trafia na pocztę email konsultanta, którego wyboru dokonał klient. Klient poproszony zostanie także o wykonanie wskazanych badań laboratoryjnych i umieszczenie wyników w ankiecie. W przypadku posiadania innych wyników klient może przesłać je przy pomocy ankiety na email konsultanta.
  2.5. Usługa jest realizowana przy pomocy formularza zamówienia i polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  2.6. Do przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień oraz korzystania z  wykupionych usług niezbędny jest: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2.7. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.
  2.8. Klienci korzystający ze Sklepu https://vitalni.pl zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
  2.9. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.
 1. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://vitalni.pl/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie, przez Klienta Sklepu, zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
  3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór usługi na stronie https://vitalni.pl/ kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Kupuję”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
  3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia usługi za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
  3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
  3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim
 1. Ceny, płatność i dostawa usługi
  4.1. Ceny usług prezentowane na stronie internetowej Sklepu https://vitalni.pl są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
  4.2. Po wybraniu i opłaceniu usługi klient otrzymuje prawo dostępu do konsultacji w wybranym dniu i o wskazanej godzinie. Klient wybiera sam konsultanta, z którego usług zamierza skorzystać.
  4.3. Po dokonaniu zapłaty na wskazany przy zamówieniu email zostaje wysłana ankieta zdrowia, którą klient jest zobligowany wypełnić najpóźniej na 1 dzień przed terminem wizyty. W celu szyfryzacji danych osobowych na ankiecie zamiast imienia i nazwiska klient wpisuje numer, który jest utworzony z określonej sekwencji liczb i znaków. Działanie to ma na celu zabezpieczenie informacji podawanych na ankiecie przez klienta i dopełnienie obowiązku wskazanego przez przepisy RODO.
  4.4. Klient posiada 14 dni, od dnia zakupu na rezygnację z wybranej usługi i może tego dokonać poprzez kontakt telefoniczny: 728 999 958
  4.5. 24h przed wykupioną godziną konsultacji, klient ma prawo odwołać konsultację wyłącznie z możliwością dokonania wyboru innego terminu wizyty. W takiej sytuacji nie ma możliwości otrzymania zwrotu opłaty za konsultację.
  4.6. W przypadku braku możliwości odbycia wizyty w wyznaczonym terminie należy telefonicznie pod numerem: 728 999 958 dokonać zmiany daty na inny termin najpóźniej 24h przed wyznaczona data konsultacji. Obowiązuje zasada wskazana w pkt 4.5
  4.7. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena usługi widoczna na stronie sklepu w chwili zakupu przez Klienta wybranej konsultacji
  4.8. Płatność za konsultację jest płatna przy użyciu platformy „Tpay” Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
  4.9.Dostęp do konsultacji zostaje uruchomiony po zaksięgowaniu należności na koncie Sklepu.
  4.10. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT -zależnie od deklaracji klienta. Jeżeli klient potrzebuje na zakupioną usługę fakturę VAT zobligowany jest przy rejestracji wizyty wpisać w pozycję „informacje dodatkowe” numer NIP i adnotację o danych do faktury, w tym dane osoby, która ma zostać uwzględniona w opisie na fakturze, zawłaszcza gdy faktura ma stanowić podstawę do rozliczenia dotacji w fundacjach czy stowarzyszeniach.
 1. Dostawa
  5.1. Dostawa produktu do Klienta jest dokonywana poprzez stronę internetową https://vitalni.pl/, a realizowana przez Konsultanta wybranego przez klienta w trakcie dokonania zakupu konsultacji.
  5.2. Konsultant, na 10min przed rozpoczęciem konsultacji wysyła na email, podany przez klienta przy rejestracji, link do wideo-konsultacji.
  5.3 Czas konsultacji jest uwarunkowany wybranym typem konsultacji. Konsultacja trwa 60 minut.
  5.4. Po dokonaniu zapłaty przez klienta na wskazany przy zamówieniu email zostaje wysłana ankieta zdrowia. Każdy klient korzystający z konsultacji jest zobligowany do jej wypełnienia i odesłania do konsultanta. W przypadku braku odesłania ankiety najpóźniej na dzień przed konsultacją, ankieta zostanie wypełniona przez konsultanta, w tracie konsultacji, kosztem czasu spotkania.
  5.5. W trakcie konsultacji konieczne jest posiadanie przez klienta dostępu do Internetu. W przypadku braku dostępu do Internetu konsultacja zostanie przeprowadzona przy pomocy telefonu.
  5.6. W trakcie konsultacji zostaną przekazane klientowi wszelkie informacje wynikające z przedmiotu konsultacji
  5.7 W trakcie konsultacji zabronione jest nagrywanie rozmowy przez klienta.
  5.8. Dostęp do konsultacji za pośrednictwem Sklepu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na wszystkich miejscach na świecie, gdzie jest dostęp do sieci internetowej online. Wszelkie przewalutowania dokonywane są poprzez bank Klienta lub dostawcę płatności PayPal oraz Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A.
  5.9. Czas realizacji zamówienia wynika wyłącznie z wyboru terminu konsultacji dokonanego przez klienta
  5.10  W przypadku braku możliwości uruchomienia wideo-konsultacji Klient ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o zaistniałym fakcie drogą elektroniczną lub telefoniczną dzwoniąc do konsultanta lub na tel.728 999 958 w godz. 9-18 pon.-pt. Należy jednocześnie podać dokładny opis zaistniałej przeszkody w odbiorze konsultacji.
  5.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do konsultacji w miejscach, w których jest ograniczony dostęp do sieci online lub Klient posiada zbyt słabe łącze internetowe uniemożliwiające udział w konsultacji.
  5.12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konsultacji w przypadku braku posiadania słuchawek lub głośników na wyposażeniu urządzeń elektronicznych .
  5.13 Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwość otrzymania dokumentów udostępnionych przez konsultanta, w przypadku braku sprzętu drukującego lub dostępu do takiego urządzenia przez Kupującego.
  5.14. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości odbycia konsultacji przy pomocy telefonu komórkowego lub stacjonarnego przez Klienta, w przypadku jego braku lub uszkodzenia w dniu i godzinie konsultacji. np. jeśli telefon rozładuje się lub straci zasięg.
  5.15. W przypadku choroby konsultanta i braku możliwości wykonania usługi w dniu konsultacji, klient ma prawo dokonać wyboru innej daty konsultacji, innego konsultanta lub zażądać zwrotu wniesionej opłaty za usługę. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie najpóźniej w dniu wyznaczonym na konsultację do godz. 8.00 rano.
  5.16. W przypadku sytuacji losowej, gdy konsultant nie będzie mógł przeprowadzić konsultacji z powodu wypadku, pogorszenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej lub nagłej utraty dostępu do Internetu czy łączności telefonicznej, klient, albo: otrzyma zwrot wpłaconej kwoty, zostanie mu zaproponowany inny termin konsultacji lub inny konsultant. Decyzja będzie leżała w gestii klienta.
  5.17. W przypadku braku linku do konsultacji na 10min przed konsultacją oraz braku kontaktu telefonicznego ze strony konsultanta należy dokonać zgłoszenia tego faktu pod numerem tel.728 999 958
 1. Procedura rozpatrywania reklamacji.
  6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
  6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
  6.3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
  6.4. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na udostępnione usługi konsultacyjne
  6.5 Reklamacji podlega wyłącznie techniczna część konsultacji tj. nagłośnienie, obraz po stronie Konsultanta. Merytoryczna część konsultacji tj. zakres wiedzy i otrzymane w czasie konsultacji treści przekazane przez konsultanta nie podlegają reklamacji.
  6.6 Reklamacji podlega także brak wykonania usługi przez konsultanta, z winy leżącej po stronie konsultanta. Reklamacja będzie rozpatrywana w oparciu o dokumenty- Wniosek złożony przez klienta o zwrot wpłaconej kwoty.
  6.7. W przypadku braku linku do konsultacji na 10min przed konsultacją oraz braku kontaktu telefonicznego ze strony konsultanta należy dokonać zgłoszenia tego faktu pod numerem tel.728 999 958
 1. Prawo do odstąpienia od umowy.
  7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  7.2 Warunkiem odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconej kwoty za dostęp do konsultacji jest poinformowanie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakupu konsultacji.
  7.3. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  7.6. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
  7.7 Każdego Klienta obejmuje 14- dniowy okres na zwrócenie towaru oraz odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.
  7.8 Klient otrzymuje zwrot pieniędzy tą samą metodą jaką dokonał płatności, maksymalnie w ciągu 14 dniu od daty odstąpienia od umowy. 
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
  8.3. Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej w województwie Sprzedawcy, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Platforma ODR ułatwia rozstrzyganie sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą przez niezależnego mediatora – online, bez potrzeby fizycznego kontaktu. https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Ochrona danych osobowych.
  9.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
  9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
  9.3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.
 1. Informacja dla klienta, w związku z obowiązującym od 25 maja 2018r rozporządzeniem RODO o ochronie danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.
  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25.05.208r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska Pani/Pana danych osobowych.

  Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, że od 25.05.2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pan/Pana danych osobowych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska:

  10.1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska z siedzibą w Wysogotowie pod adresem ul. Wierzbowa 20. Dane kontaktowe placówki nr telefonu 882107486 e-mail: kontakt@auruminstytut.pl
  10.2. Administrator nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba odpowiedzialna za obsługę i przetwarzanie danych osobowych jest dostępna pod numerem 728 999 958 lub pod adresem e-mail: kontakt@auruminstytut.pl.
  10.3. AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska przetwarza Pani/Pana dane adresowe w następujących celach:
  10.3.1. komunikacji w zakresie planowanych wizyt tj.
  a) możliwości odwołania lub potwierdzenia wizyty,
  b) przypomnienia o wizycie,
  c) umówienia na kolejną wizytę,
  d) przekazaniu informacji w przypadku choroby konsultanta lub braku możliwości wykonania usługi
  e) zaproponowaniu nowego konsultanta w przypadku braku dostępności do wybranego konsultanta
  f) możliwości odbycia konsultacji, a w szczególności kontaktu z konsultantem, otrzymania od niego linku do wideo konsultacji oraz przeprowadzenia konsultacji telefonicznej
  g) zaproponowaniu ponownej konsultacji w przypadku dłuższej przerwy pomiędzy konsultacjami
  10.3.2. realizowania usługi poprzez wysłanie materiałów edukacyjnych i podsumowujących wizytę
  10.3.3. wysłania informacji o nowych możliwościach diagnostyczno-terapeutycznych, celem prezentacji nowoczesnych rozwiązań pro zdrowotnych  na podstawie art.6 ust.1 pkt (a.
  10.3.4. poinformowania o zmianach w ofercie produktowej celem przedstawienia lepszej oferty produktowej lub pojawienia się nowych ofert produktowych na podstawie art.6 ust.1 pkt (a.
  10.3.5. działaniach promocyjnych firmy celem prezentacji nowych możliwości produktów prozdrowotnych na podstawie  art.6 ust.1 pkt (a.
  10.3.6.  działaniach marketingowych poprzez wysyłkę sms na podstawie  art.6 ust.1 pkt (a.
  10.3.7.  działaniach marketingowych poprzez wysyłkę newsletter na podstawie  art.6 ust.1 pkt (a.
  10.3.8.  poinformowania o zmianach w zakresie prowadzonej działalności w zakresie osobowym i produktowym czy tez zmiany domeny
  10.3.9. informowaniu o organizowanych szkleniach spotkaniach, konferencjach i innych formach edukacyjnych realizowanych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska
  10.3.10. nadzorowania realizacji procesu terapeutycznego klienta korzystającego z usług konsultantów dostępnych na stronie www.vitalni.pl
  10.3.11. przeprowadzenia oceny zadowolenia klienta po odbyciu wizyty u wybranego konsultanta
  10.4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a wyłącznie konsultantowi który zostanie wybrany w trakcie zakupu konsultacji. Konsultanta obowiązują dokładnie te same obowiązki w zakresie RODO co AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska, co jest potwierdzone stosownymi dokumentami.
  10.5. Pani/ Pana dane adresowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania:
  10.5.1. w zakresie komunikacji przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji Administratora danych osobowych
  10.5.2. w zakresie działań marketingowych Administratora i informowania o nowych produktach i zmianach ofertowych przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji Administratora
  10.5.3. dane dotyczące newslettera usuwane będą po anulowaniu subskrypcji
  10.5.4. dane dotyczące wysyłania sms usuwane będą po anulowaniu subskrypcji sms lub wykreśleniu danych osobowych z bazy danych przez ich właściciela
  10.6. W związku z przetwarzaniem przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska danych osobowych przysługuje Pan/Panu:
  10.6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia
  10.6.2. prawo do sprostowania danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia
  10.6.3. prawo do usunięcia danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia
  10.6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia
  10.6.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia
  10.6.6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
  10.7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1(a. Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym wybranym momencie pracy Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  10.8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO.
  10.9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług oferowanych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska i utrzymanie kontaktu z klientem.
  10.10. AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska pobiera od Pani/ Pana niezbędną ilość danych potrzebnych do realizacji usług zgodnych z wybraną przez Panią/Pana ofertą .
  10.11. Klient zapisujący się do newslettera i/ lub powiadomień SMS:
  10.11.1. wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną na wskazany adres email i/lub numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną od Sprzedawcy
  10.11.2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę
  10.11.3. wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail i/lub sms w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne przez Sprzedawcę
 1. Postanowienia końcowe
  11.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
  11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.
  11.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.
  11.4. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w ankiecie zdrowia, badaniach lekarskich przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska, w sposób umożliwiający wykonanie usługi. Klient wyraża także zgodę na przeprowadzenie przez konsultanta, ustnego wywiadu w trakcie konsultacji oraz dokonania pomiarów przy pomocy urządzeń biomagnetycznych, których wyniki stanowią pomoc w opracowaniu właściwego planu kuracji.
  11.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada  2020 r.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty zakupu konsultacji, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Warunkiem uznania odstąpienia od umowy i uznania prawa do zwrotu poniesionych nakładów finansowych jest anulowanie wizyty nie później niż 24 godziny od wyznaczonej godziny konsultacji. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliście Państwo potwierdzenie zakupu konsultacji.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: 62-081 Wysogotowo ul. Wierzbowa 20 tel. 728 999 958, kontakt@vitalni.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu ustalenia jaki był termin skutecznego zgłoszenia rezygnacji z konsultacji. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Aurum Instytut Medycyny Holistycznej
ul. Wierzbowa 20
62-081 Wysogotowo

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  …………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):   …………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów):……………………………………..
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Copyright © 2021 Aurum Instytut Medycyny Holistycznej. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka Prywatności | Regulamin
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dane przetwarzane są przez firmę Aurum Instytut Medycyny Holistycznej zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności oraz regulaminie strony.